Nikita Leung在本日好圖:把地...留言:人類的出現時間很短...

by Nikita Leung
2011.10.25 03:45PM
Nikita Leung

人類的出現時間很短,不過破壞力已足夠把之前所有的美好事物都攪亂... 

回應 0