gwx914在今天的chro...留言:>>>我喜歡這個常...

by gwx914
2008.09.03 02:08PM
gwx914

>>>我喜歡這個常用頁面的顯示首頁,只是問題一樣是我還不知道如何去設定? 囧

這我試了半天,翻了翻google的線上說明,
好像只能讓他自己去跑耶...而且它依據的是過去的瀏覽經驗(亦即現在瀏覽網頁的經驗會再下一次打開Chrome產生影響)

 

------------------------------------------------
My blog: gwx914taiwan.spaces.live.com
九九重陽當兵去~

回應 0

最新回應